Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej, przesyłając skan podpisanego wniosku pod adres mailowy sekretariat@arms-szczecin.eu. Wnioski można składać również w formie papierowej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej przy ul. Niemierzyńskiej 17A w Szczecinie.

Terminy

Terminy

Wniosek o przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie”

  załącznikDodaj załącznik

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin oraz Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. moich danych zawartych w niniejszym wniosku w celach związanych z przyznaniem marki „Zrobione w Szczecinie” w zakresie określonym w ww. Regulaminie, zgodnie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Zostałam(łem) poinformowana(y) o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie i o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na jej podstawie przed wycofaniem.

  Zgodnie z art. 13 i 15 RODO informuję, iż: Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17A. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl www: bip.um.szczecin.pl/chapter_50979.asp

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu związanym przyznaniem marki „Zrobione w Szczecinie” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Urząd Miasta Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkowało niemożnością rozpatrywania wniosku.
  2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  4. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 1) prawo dostępu do danych osobowych - art. 15 RODO; 2) prawo sprostowania danych - art. 16 RODO; 3) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO; 4) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin.
  9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl, sekretariat@arms-szczecin.eu.
  10. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin, w zakładce Ochrona danych/RODO adres: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp oraz na stronie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., w zakładce Regulaminy http://arms-szczecin.eu/regulaminy, Materiały do pobrania „Informacja dot. polityki ochrony danych osobowych”.